تامین مالی مبتنی بر سرمایه


تامین مالی از طریق ابزار سرمایه‌ای

روش‌های تامین مالی سرمایه‌ای به روش‌هایی گفته می‌شود که وجوه مورد نیاز از محل صاحبان سرمایه تامین شده و آورندگان وجوه مالکان دارایی‌های شرکت/صندوق می‌باشند. با وجود گران‌تر بودن این نوع تامین‌ مالی، ارتقای جایگاه اعتباری شرکت/صندوق و دستیابی به منابع مالی بلندمدت موجب سوق دادن شرکت/صندوق به این نوع از تامین مالی می‌گردد. پس از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان نوع جدیدی از ساختار قانونی که امکان جذب سرمایه را فراهم می‌کنند، ایجاد شده‌اند.انواع ابزار سرمایه‌ای

مدل‌های تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای سرمایه ای عموما به دو دسته کلی طبقه بندی می‌شوند. تامین منابع از طریق منابع صاحبان سهام شرکت‌ها به وسیله انواع روش‌های افزایش سرمایه و تامین قسمتی از سرمایه اولیه شرکت از طریق پذیره نویسی عمومی روش مرسومی است که شرکت‌ها عموما از آن بهره می‌برند. با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، ساختارجدیدی در کنار شرکت‌های سهامی ایجاد گردید که به جذب منابع از صاحبان سرمایه تنوع زیادی بخشید. یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های این ساختار جدید در کنار کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل وجود ارکان نظارتی آن، کاهش چشمگیر زمان تامین منابع از طریق صدور واحدهای جدید سرمایه‌گذاری یا تکمیل سرمایه ثبت شده در مقایسه با فرآیند زمان‌بر افزایش سرمایه می‌باشد.   ابزار تامین مالی سرمایه‌ای


   کاربرد ابزارهای تامین مالی

   افزایش سرمایه

   تامین مالی و نقدینگی از طریق انتشار سهام جدید

   تاسیس شرکت‌های سهامی عام

   تامین قسمتی از سرمایه اولیه شرکت از طریق فروش سهام به مردم

   صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان

   جمع آوری منابع از عموم و تخصیص آن به سرمایه گذاری در ساخت پروژه ساختمانی معین

   صندوق سرمایه‌گذاری پروژه

   جمع آوری منابع از عموم و تخصیص آن به سرمایه گذاری در ساخت و تکمیل پروژه معین

   صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی

   جمع آوری منابع از گروه سرمایه گذاران و تخصیص آن به سرمایه گذاری در زمینه معین 

   صندوق سرمایه‌گذاری با مدیریت غیرفعال

   جمع آوری منابع از طریق واگذاری مالکیت پرتفوی سهام در عین نگهداری مدیریت آن

   شرکت سهامی عام پروژه

   تامین مالی و نقدینگی از طریق پذیره نویسی سهام جهت انجام پروژه معینمزیت‌ها و معایب ابزار سرمایه‌ای


   افزایش سرمایه


 • کاربرد

تامین مالی و نقدینگی از طریق انتشار سهام جدید

محل مصرف منابع مالی:آزاد


مزایا:

 • آزاد بودن محل مصرف منابع حاصل از انتشار اوراق
 • پرداخت یکجا وجوه جمع‌آوری شده
 • سهولت پذیرش رکن ضمانت توسط ضامن به دلیل وجود دارایی مبنای انتشار
 • مبتنی بر دارایی موجود

معایب:

 • الزام به وجود یک دارایی به نام شرکت جهت معرفی به عنوان دارایی مبنای انتشار با ارزش روزی برابر با مبلغ انتشار
 • الزام به ارزش‌گذاری دارایی مبنای انتشار توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و زمان‌بر بودن پروسه انجام آن
 • با توجه به واگذاری دارایی مبنای انتشار به نهاد واسط، امکان وثیقه گذاشتن دارایی به منظور دریافت تسهیلات وجود نخواهد داشت
 • با توجه به واگذاری دارایی مبنای انتشار به نهاد واسط، امکان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی آن دارایی وجود نخواهد داشت   تاسیس شرکت های سهامی عام


 • کاربرد

تامین قسمتی از سرمایه اولیه شرکت از طریق فروش سهام به مردم

محل مصرف منابع مالی:آزاد


مزایا:

 • آزاد بودن محل مصرف منابع حاصل از انتشار اوراق
 • پرداخت یکجا وجوه جمع‌آوری شده
 • سهولت پذیرش رکن ضمانت توسط ضامن به دلیل وجود دارایی مبنای انتشار
 • مبتنی بر دارایی موجود

معایب:

 • الزام به وجود یک دارایی به نام شرکت جهت معرفی به عنوان دارایی مبنای انتشار با ارزش روزی برابر با مبلغ انتشار
 • الزام به ارزش‌گذاری دارایی مبنای انتشار توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و زمان‌بر بودن پروسه انجام آن
 • با توجه به واگذاری دارایی مبنای انتشار به نهاد واسط، امکان وثیقه گذاشتن دارایی به منظور دریافت تسهیلات وجود نخواهد داشت
 • با توجه به واگذاری دارایی مبنای انتشار به نهاد واسط، امکان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی آن دارایی وجود نخواهد داشت   صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان


 • کاربرد

جمع آوری منابع از عموم و تخصیص آن به سرمایه گذاری در ساخت پروژه ساختمانی معین

محل مصرف منابع مالی:آزاد


مزایا:

 • آزاد بودن محل مصرف منابع حاصل از انتشار اوراق
 • پرداخت یکجا وجوه جمع‌آوری شده
 • سهولت پذیرش رکن ضمانت توسط ضامن به دلیل وجود دارایی مبنای انتشار
 • مبتنی بر دارایی موجود

معایب:

 • الزام به وجود یک دارایی به نام شرکت جهت معرفی به عنوان دارایی مبنای انتشار با ارزش روزی برابر با مبلغ انتشار
 • الزام به ارزش‌گذاری دارایی مبنای انتشار توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و زمان‌بر بودن پروسه انجام آن
 • با توجه به واگذاری دارایی مبنای انتشار به نهاد واسط، امکان وثیقه گذاشتن دارایی به منظور دریافت تسهیلات وجود نخواهد داشت
 • با توجه به واگذاری دارایی مبنای انتشار به نهاد واسط، امکان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی آن دارایی وجود نخواهد داشت   صندوق سرمایه گذاری پروژه


 • کاربرد

جمع آوری منابع از عموم و تخصیص آن به سرمایه گذاری در ساخت و تکمیل پروژه معین

محل مصرف منابع مالی:آزاد


مزایا:

 • آزاد بودن محل مصرف منابع حاصل از انتشار اوراق
 • پرداخت یکجا وجوه جمع‌آوری شده
 • سهولت پذیرش رکن ضمانت توسط ضامن به دلیل وجود دارایی مبنای انتشار
 • مبتنی بر دارایی موجود

معایب:

 • الزام به وجود یک دارایی به نام شرکت جهت معرفی به عنوان دارایی مبنای انتشار با ارزش روزی برابر با مبلغ انتشار
 • الزام به ارزش‌گذاری دارایی مبنای انتشار توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و زمان‌بر بودن پروسه انجام آن
 • با توجه به واگذاری دارایی مبنای انتشار به نهاد واسط، امکان وثیقه گذاشتن دارایی به منظور دریافت تسهیلات وجود نخواهد داشت
 • با توجه به واگذاری دارایی مبنای انتشار به نهاد واسط، امکان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی آن دارایی وجود نخواهد داشت   صندوق سرمایه گذاری خصوصی


 • کاربرد

جمع آوری منابع از گروه سرمایه گذاران و تخصیص آن به سرمایه گذاری در زمینه معین

محل مصرف منابع مالی:آزاد


مزایا:

 • آزاد بودن محل مصرف منابع حاصل از انتشار اوراق
 • پرداخت یکجا وجوه جمع‌آوری شده
 • سهولت پذیرش رکن ضمانت توسط ضامن به دلیل وجود دارایی مبنای انتشار
 • مبتنی بر دارایی موجود

معایب:

 • الزام به وجود یک دارایی به نام شرکت جهت معرفی به عنوان دارایی مبنای انتشار با ارزش روزی برابر با مبلغ انتشار
 • الزام به ارزش‌گذاری دارایی مبنای انتشار توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و زمان‌بر بودن پروسه انجام آن
 • با توجه به واگذاری دارایی مبنای انتشار به نهاد واسط، امکان وثیقه گذاشتن دارایی به منظور دریافت تسهیلات وجود نخواهد داشت
 • با توجه به واگذاری دارایی مبنای انتشار به نهاد واسط، امکان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی آن دارایی وجود نخواهد داشت   صندوق سرمایه گذاری با مدیریت غیرفعال


 • کاربرد

جمع آوری منابع از طریق واگذاری مالکیت پرتفوی سهام در عین نگهداری مدیریت آن

محل مصرف منابع مالی:آزاد


مزایا:

 • آزاد بودن محل مصرف منابع حاصل از انتشار اوراق
 • پرداخت یکجا وجوه جمع‌آوری شده
 • سهولت پذیرش رکن ضمانت توسط ضامن به دلیل وجود دارایی مبنای انتشار
 • مبتنی بر دارایی موجود

معایب:

 • الزام به وجود یک دارایی به نام شرکت جهت معرفی به عنوان دارایی مبنای انتشار با ارزش روزی برابر با مبلغ انتشار
 • الزام به ارزش‌گذاری دارایی مبنای انتشار توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و زمان‌بر بودن پروسه انجام آن
 • با توجه به واگذاری دارایی مبنای انتشار به نهاد واسط، امکان وثیقه گذاشتن دارایی به منظور دریافت تسهیلات وجود نخواهد داشت
 • با توجه به واگذاری دارایی مبنای انتشار به نهاد واسط، امکان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی آن دارایی وجود نخواهد داشت


   صندوق سرمایه گذاری عام پروژه


 • کاربرد

تامین مالی و نقدینگی از طریق پذیره نویسی سهام جهت انجام پروژه معین

محل مصرف منابع مالی:آزاد


مزایا:

 • آزاد بودن محل مصرف منابع حاصل از انتشار اوراق
 • پرداخت یکجا وجوه جمع‌آوری شده
 • سهولت پذیرش رکن ضمانت توسط ضامن به دلیل وجود دارایی مبنای انتشار
 • مبتنی بر دارایی موجود

معایب:

 • الزام به وجود یک دارایی به نام شرکت جهت معرفی به عنوان دارایی مبنای انتشار با ارزش روزی برابر با مبلغ انتشار
 • الزام به ارزش‌گذاری دارایی مبنای انتشار توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و زمان‌بر بودن پروسه انجام آن
 • با توجه به واگذاری دارایی مبنای انتشار به نهاد واسط، امکان وثیقه گذاشتن دارایی به منظور دریافت تسهیلات وجود نخواهد داشت
 • با توجه به واگذاری دارایی مبنای انتشار به نهاد واسط، امکان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی آن دارایی وجود نخواهد داشتتمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت ایساتیس پویا می باشد© طراحی و پیاده سازی: خدمات وب پرشین مدیا